जिल्ला विकास समितिको कार्यालय काठमाडौं र अ/गै.स.स लाई कार्यक्रम सन्चालनका लागि प्रदान गरिने प्रारम्भिक स्वीकृति (Pre-Consensus) पत्र सम्वन्धी विवरण

जिल्ला विकास समितिको कार्यालय काठमाडौं र अ/गै.स.स लाई कार्यक्रम सन्चालनका लागि प्रदान गरिने प्रारम्भिक स्वीकृति (Pre-Consensus) पत्र सम्वन्धी विवरणका लागि तलको लिंकमा क्लिक गर्नुहोस ।

जिल्ला विकास समितिको कार्यालय काठमाडौं र अ.गै.स.स (INGO) को प्रारम्भिक स्वीकृति (Pre-Consensus) पत्रका लागि जि.वि.स.मा पेश गर्नुपर्ने कागजातहरु

INGO Contact Form

Preconsus_Nepali Format

Required Documents

जिल्ला विकास समितिको कार्यालय काठमाडौं र गै.स.स (NGO) को प्रारम्भिक स्वीकृति (Pre-Consensus) पत्रका लागि जि.वि.स.मा पेश गर्नुपर्ने कागजातहरु

NGO Contact Form

Preconsus_Nepali Format

Required Documents

Skip to toolbar